Serveis

 

QS Enginyeria ofereix un servei integral i global d'enginyeria, aportant valor en totes les seves etapes, des de els treballs de consulta prèvia, passant per, el disseny conceptual, la projecció bàsica i la enginyeria de detall, fins arribar a la direcció de la construcció i la supervisió de la posada en marxa dels edificis i les infraestructures. Assegurant en tot moment l'estricte compliment dels objectius definits pels nostres clients.

 
 

Consultoria instal·lacions:

 • Auditories tècniques, ambientals, energètiques i tecnològiques.
 • Estudis de viabilitat.
 • Estudis informatius.
 • Estudis i auditories d'eficiència energètica.
 • Certificació energètica d'edificis.
 • Plans directors d’instal·lacions.
 • Avantprojectes.
 • Amidaments i pressupostos.
 • Fitxes reduïdes i homologacions de vehicles.
 • Legalització de les instal·lacions.
 • Seguretat i salut en el treball.
 • Tramitacions en les administracions.
 • Assessorament tècnic.
 • Enginyeria integral.
 

Projecte instal·lacions:

 • Projectes bàsics.
 • Projectes executius.
 • Projectes constructius.
 • Projecte de llicència ambiental, prevenció i seguretat en cas d'incendi.
 • Enginyeria de detall.
 • Auditories de projecte.
 

Construcció:

 • Direccions i control d’obra.
 • Direccions d’execució d’obra.
 • Control de qualitat.
 • Direcció ambiental.
 • Assistències tècniques.
 • Projectes “as built”.